Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Siddhi’s zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbod dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Siddhi’s worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Siddhi’s ingeschakelde tussenpersonen en andere derden


Artikel 2. Aanbod / overeenkomst

2.1 Ieder aanbod van Siddhi’s is vrijblijvend en Siddhi’s behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Siddhi’s. Siddhi’s is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Siddhi’s dit mee binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de bestelling.


Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie. Betaling kan geschieden via iDEAL online bankieren of overschrijving.

3.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen vijf (5) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Siddhi’s.

3.4 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Siddhi’s te melden.


Artikel 4. Levering

4.1 Voor artikelen die op voorraad zijn geldt een levertijd tot vijf (5) werkdagen. Voor artikelen die niet op voorraad zijn zal Siddhi’s u hier tijdig van op de hoogte stellen en u de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd met Siddhi’s overeen te komen. Bij ontbinding van de overeenkomst worden reeds betaalde bedragen binnen 30 dagen teruggestort.

4.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Siddhi’s kenbaar heeft gemaakt.


 Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Siddhi’s verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de verzending op u over, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 Zonder uitdrukkelijke toestemming van Siddhi’s is het vermenigvuldigen, kopiëren en/of afdrukken (van delen) van (gedownloade) documenten, bestanden, teksten, en/of fotografieën op basis van het auteursrecht ten strengste verboden.

6.2 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Siddhi’s geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.3 Siddhi’s garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.


Artikel 7. Retourneren / Recht van retour 

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Siddhi’s daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen (weekend meegerekend) na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, per email of het contactformulier gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Siddhi’s de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten indien op voorraad.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan Siddhi’s te retourneren. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: het artikel mag niet gebruikt zijn, geen sterke geur bevatten en geen vlekken hebben. Verder moet het artikel onbeschadigd en compleet in een nette verpakking worden teruggestuurd. Sale artikelen kunnen niet geretourneerd worden. De kosten voor retourzendingen komen voor uw rekening.

7.4 Wegens hygiene kunnen sieraden niet geretourneerd worden als ze uit de daarvoor bestemde sealbag zijn gehaald.


Artikel 8. Garantie

8.1 Siddhi’s garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.

8.2 De onder lid 8.1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van 6 maanden na levering van het betreffende product.

8.3 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garantie, zal Siddhi’s de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van Siddhi’s vervangen of zorg dragen voor herstel.

8.4 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek ontstaan is als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Siddhi’s koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor dit product niet bestemd is.

8.5 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.


Artikel 9. Bestellingen/ communicatie

9.1 Voor miscommunicatie, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Siddhi’s dan wel tussen Siddhi’s en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Siddhi’s, is Siddhi’s niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Siddhi’s.

9.2 We doen alles wat redelijkerwijs mogelijk is om de eigenschappen van onze producten, waaronder de samenstelling en de kleuren, zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. De kleur die je ziet is afhankelijk van je computersysteem, en we kunnen niet garanderen dat jouw computer deze kleuren op de juiste wijze weergeeft. Mocht je niet zeker zijn van een bepaalde kleur of materiaal dan raden wij aan om een afspraak te maken en het product zelf te komen bekijken. 


Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Sddhi’s in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Siddhi’s gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Siddhi’s kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan Siddhi’s schriftelijk opgave doet van een adres, is Siddhi’s gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Siddhi’s schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2 Wanneer door Siddhi’s gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Siddhi’s deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Siddhi’s in strijd mocht(en) zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Siddhi’s vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4 Siddhi’s is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.